Revolució industrial i industrialització

PRESENTACIÓ

Ací trobareu el guió que anem a seguir en les explicacions a l´aula amb els aspectes fonamentals que caldrà que domineu en finalitzar el tema. Es pretén que en acabar l´estudi de la Revolució Industrial no sols tingueu un coneixement de què va ser, sinó també de les causes que la van fer possible i de les conseqüències que se´n van derivar.  És a dir, l´estudi del tema ens permetrà conéixer millor el sistema econòmic, polític i social actual, el perquè de les actuals potències econòmiques i polítiques, la importància de la ciència i la tecnologia en el desenvolupament econòmic, les causes de la situació d´Espanya com a potència econòmica de segon ordre, l´origen de moltes de les actuals problemàtiques ambientals, l´evolució de la població mundial, entre altres qüestions. En definitiva, si el present és un producte del passat, pretenem que l´estudi de la història ajude a comprendre un poc millor el món actual.

A continuació trobareu activitats ordenades seguint el guió que tenen un caràcter de síntesi i de comprensió global del tema.  Dominar aquestes activitats serà la garantia d´haver comprés allò fonamental del tema, i d´estar en condicions de superar les proves escrites.  Per a conéixer aquestes qüestions treballarem amb l´anàlisi i comentari de fonts primàries o secundàries de les que extraurem informació rellevant i que ens servirà no únicament per millorar el coneixement de la història, sinó també per a educar-nos com a ciutadans  capaços d´analitzar diferents fonts i formats d´informació de forma autònoma i crítica.

GUIÓ

1-QUÈ ÉS LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL?

2-ECONOMIA I SOCIETAT ABANS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL:

 • SOCIETAT ESTAMENTAL
 • UNA ECONOMIA AGRÀRIA I ENDARRERIDA
 • RÈGIM DEMOGRÀFIC ANTIC
 • PRODUCCIÓ MANUFACTURERA GREMIAL
 • ENDARRERIMENT TÈCNIC

3-PER QUÈ A ANGLATERRA? PER QUÈ ALESHORES?

4-ELS CANVIS DERIVATS DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

4.1 CANVIS ECONÒMICS
 • DE LA PRODUCCIÓ ARTESANAL A LA PRODUCCIÓ FABRIL
 • EL DESENVOLUPAMENT DE LES FINANCES
 • EXPANSIÓ COMERCIAL I COMERÇ COLONIAL
4.2 CANVIS SOCIALS
 • DE LA SOCIETAT ESTAMENTAL A LA SOCIETAT BURGESA
4.3 CANVIS POLÍTICS
 • INDUSTRIALITZACIÓ I PODER POLÍTIC: CAP A L´IMPERI BRITÀNIC
4.5 CANVIS DEMOGRÀFICS
 • LA MODERNITZACIÓ DEL RÈGIM DEMOGRÀFIC
4.6 CANVIS ENERGÈTICS I REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS
 • DE LES ENERGIES RENOVABLES A LES ENERGIES FÒSILS
 • INNOVACIONS TÈCNIQUES I LA REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS
4.7 CANVIS IDEOLÒGICS: LIBERALISME I CAPITALISME
 • DOCTRINA POLÍTICA
 • POLÍTICA ECONÒMICA: LLIURECANVISME I PROTECCIONISME

5-ETAPES:  PRIMERA I SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

 • CARACTERÍSTIQUES I DIFERÈNCIES

6-L´EXPANSIÓ DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

 • LA INDUSTRIALITZACIÓ A EUROPA I A ESPANYA
 • LA INDUSTRIALITZACIÓ ALS EEUU
 • LA INDUSTRIALITZACIÓ DEL JAPÓ

7-INDÚSTRIA I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL AL MÓN ACTUAL

ACTIVITATS

APARTAT 1

 1. Què és la Revolució Industrial?
 2. Per què al conjunt de transformacions derivades de la industrialització les considerem com a revolucionàries?

APARTAT 2

 1. Explica per què l´endarreriment agrícola limitava el creixement demogràfic.
 2. Explica què era una crisi de subsistències.
 3. Explica les principals característiques del  règim demogràfic previ a la Revolució Industrial.
 4. Sintetitza a partir dels documents 4 i 5  els canvis que canvis van donar lloc a la Revolució Agrícola.
 5. En què van consistir les lleis de cercament o enclosures acts? Quines conseqüències se´n van derivar?
 6. Quina relació s´estableix entre Revolució Agrícola i Revolució Industrial? Per què la modernització agrícola va ser una condició fonamental per a la industrializació?
 7. Quines característiques tenia el sistema gremial de producció? Era compatible aquest sistema amb el liberalisme econòmic? Raona la resposta.
 8. Quines conseqüències se´n van derivar de la introducció del sistema fabril de producció per a la producció artesanal?
 9. Explica la relació entre els següents conceptes: REVOLUCIÓ AGRÍCOLA, REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA I INDUSTRIALITZACIÓ.

APARTAT 3

 1. Per què la Revolució Industrial es va iniciar a Anglaterra a mitjans del S.XVIII? Explica les causes que ho justifiquen. (Veure DOC 3)

APARTAT 4

 1. Sintetitza les principals diferències entre la producció artesanal i la producció fabril.
 2. Explica per què van créixer de forma simultània la industrialització, el comerç  i les finances.
 3. Explica en què consisteix el comerç colonial. Per què parlem d´un comerç desigual?
 4. Identifica les principals diferències entre societat estamental i societat burgesa.
 5. Quins efectes va tenir la industrialització en la riquesa de les nacions? Analitza el mapa polític del món a finals del S. XIX i extrau-ne conclusions.
 6. Quins canvis es van produir en la població d´Anglaterra? Com va evolucionar el règim demogràfic?
 7. Explica la relació entre els següents conceptes: innovacions tècniques, Revolució dels Transports i mundialització de l´economia.
 8. Explica en què va consistir la revolució dels transports. Quina relació hi ha entre Revolució dels Transports i noves fonts d´energia?
 9. SIntetitza les principals idees del liberalisme econòmic.
 10. Què diferència hi ha entre lliurecanvisme i proteccionisme?  Per què Anglaterra defensava el lliurecanvisme i França el proteccionisme? Dedueix la resposta.

APARTAT 5

 1. Identifica diferències entre la primera i la segona Revolució Industrial i elabora un quadre  que les sintetitze.

APARTAT 6

 1. Descriu la difusió geogràfica del procés industrialitzador.
 2. Explica les peculiaritats de la industrialització espanyola .

APARTAT 7

 1. Quins canvis recents s´han produït al món actual en el procés d´industrialització?
 2. Quina importància té actualment el sector industrial en la riquesa i poder polític de les nacions?

SINTESI FINAL

 1. Què diferències hi ha entre la societat estamental i la societat burgesa? Elabora una crítica per a cada model d´organització social.
 2. Sintetitza els canvis en la producció manufacturera abans i després de la industrialització.
 3. Per què la industrialització va ser un model al que aspiraven els diferente Estats del món?
 4. Redacta un text on expliques els principals canvis socials, polítics, ideològics i econòmics que se´n van derivar de la industrialització?

FONTS PER A L´ESTUDI DEL TEMA

En aquest apartat trobareu, a banda de les fonts proposades al llibre de text, altres fonts, primàries o secundàries, per a l´estudi.

1-QUÈ ÉS LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL?

2-ECONOMIA I SOCIETAT ABANS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

LA SOCIETAT ESTAMENTAL

DOC 1.“El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. En cambio la sociedad está dividida en tres ordenes. Aparte del ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el noble y el siervo, que no se rigen por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los protectores de las iglesias. Defienden a todo el pueblo, a los grandes lo mismo que a los pequeños y al mismo tiempo se protegen a ellos mismos. La otra clase es la de los siervos. Esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimiento. Provisiones y vestidos son suministrados a todos por ellos, pues los hombres libres no pueden valerse sin ellos. Así pues, la ciudad de Dios, que es tenida como una, en realidad es triple. Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Los tres ordenes viven juntos y no sufrirían una separación. Los servicios de cada uno de estos ordenes permiten los trabajos de los otros dos. Y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en vigor el mundo ha estado en paz”.

Del monje Adalberón en su obra Carmen ad Robertum regem francorum, año 998.

LA PRODUCCIÓ ARTESANAL I ELS GREMIS

DOC 2Reglamento de un gremio de tejedores (texto adaptado) Nadie puede ser maestro tejedor de lana si antes no ha pagado el impuesto por desempeñar el oficio al rey. Cada maestro tejedor puede tener en su taller dos telares y cada hijo de maestro tejedor puede tener dos en el taller de su padre mientras que esté soltero y si él sabe trabajar el mismo oficio. Cada maestro puede tener en su taller un aprendiz, ninguno más. Y nadie debe empezar a trabajar antes de levantar el sol, bajo pena de multa de doce dineros para el maestro y seis para el oficial. Los oficiales deben cesar el trabajo desde que haya sonado el primer toque de vísperas, pero deben arreglar sus cosas y herramientas después de cesar el trabajo.
Original de FOSSIER, Robert, Histoire sociale de l’Occident Medieval, París, 1970, p. 219. Recogido en  LOZANO, A. y E. MITRE, E. Analisis y comentario de textos históricos. I. Edad Antigua y Media, Madrid, 1979, p. 193.

3- PER QUÈ A ANGLATERRA? PER QUÈ ALESHORES?

ELS CANVIS EN L´AGRICULTURA

DOC 3.“La Revolución industrial inglesa fue precedida, por lo menos, por doscientos años de constante desarrollo económico (…).
Las principales condiciones previas para la industrialización ya estaban presentes en la Inglaterra del siglo XVIII o bien podían lograrse con facilidad (…).
Hacia 1750 es dudoso que se pudiera hablar con propiedad de un campesino propietario de la tierra en extensas zonas de Inglaterra y es cierto que ya no se podía hablar de agricultura de subsistencia (…). El país había acumulado y estaba acumulando un excedente lo bastante amplio como para permitir la necesaria inversión en un equipo no muy costoso, antes de los ferrocarriles, para la transformación económica. Buena parte de este excedente se concentraba en manos de quienes deseaban invertir en el progreso económico (…). Además Inglaterra poseía un extenso sector manufacturero altamente desarrollado y un aparato comercial todavía más desarrollado (…).
El transporte y las comunicaciones eran relativamente fáciles y baratos, ya que ningún punto del país dista mucho más de los 100 km. del mar, y aún menos de algunos canales navegables (…).
Esto no quiere decir que no surgieran obstáculos en el camino de la industrialización británica, sino sólo que fueron fáciles de superar a causa de que ya existían las condicione sociales y económicas fundamentales, porque el tipo de industrialización del siglo XVIII era comparativamente barato y sencillo, y porque el país era lo suficientemente rico y floreciente para que le afectaran ineficiencias que podían haber dado al traste con economías menos dispuestas.”E. Hobsbawm. Industria e Imperio.

DOC 4.”Lord Townshend, embajador inglés en Holanda y Secretario de Estado, abandonó su carrera política en 1730 y se retiró a sus propiedades en Norfolk. Inspirándose en los métodos que había visto practicar en los Países Bajos, drenó el suelo, lo abonó con estiércol, inició los cultivos que se sucedían en rotaciones regulares sin agotar nunca la tierra ni dejarla improductiva, sembró prados y forrajes para el ganado. Algunos llamaban a este par de Inglaterra “Lord Nabo”. Al caballero del siglo XVII, que había sacado la espada en las guerras civiles, le sucede el “Gentleman Farmer”.Mantoux. La revolución industrial en el siglo XVIII.

DOC 5.“Lo que convencionalmente se denomina revolución agrícola es un fenómeno localizable en un reducido número de países. Consolidada durante el siglo XVIII en Inglaterra, extendida después a la fachada occidental europea y a regiones muy delimitadas de Centroeuropa, como consecuencia de la disolución de los regímenes señoriales, se caracteriza por una transformación radical de los sistemas de producción: paulatina desaparición del barbecho y sustitución por la rotación de cultivos, que incrementa el volumen de las cosechas; diversificación de cultivos en estrecha ligazón con la expansión ganadera; ampliación del número de cerramientos y tendencia a la concentración de parcelas para un uso más racional; incorporación de un nuevo instrumental agrario, de maquinaria y abonos. Todo ello da como resultado un aumento sostenido de productividad del excedente comercializable, estimulado por la demanda de los núcleos urbanos que no dejan de crecer. En suma, la agricultura rompe definitivamente el círculo vicioso del autoabastecimiento y se convierte en pieza básica en la configuración de los mercados nacionales.”A. Bahamunde. La revolución agrícola y la industrialización.

DOC 6.“El movimiento de los cercados se reemprende con vigor en el siglo XVIII, especialmente a partir de 1760. (…) Los squatters que vivían en sus tierras comunales son expulsados; campesinos pobres que poseían ínfimas parcelas no puede soportar los gastos del cercado y no pueden vivir en las malas tierras recibidas; se van, como muchos otros a quienes la extensión de la ganadería ha hecho inútiles; como otros, también obligados a vender su granja al propietario vecino. (…).
Gracias a estas transformaciones en la propiedad y explotación agrícola, queda disponible una numerosa mano de obra, privada a menudo de lo esencial. Con ella podrá acrecentarse la producción manufacturera y minera.”

M. Beaud. Historia del capitalismo: De 1500 a nuestros días.

DOC 7.

Cercamiento. Son tales y tantos los beneficios y ventajas que se podrían derivar de un total cercamiento de las common lands (tierras comunales) que me es imposible describirlos o enumerarlos. Daría la oportunidad de separar las tierras áridas de las húmedas, la de desecar estas últimas, la de abonar las zonas agotadas, y todo ello podría producir inestimables resultados; el nuevo ordenamiento permitiría, con la ayuda de hábiles ganaderos, la cría de ovinos y bovinos de raza mucho mejor que las que se ven habitualmente en estas zonas, en donde hay animales miserables y medio muertos de hambre. Teniendo al ganado en zonas cercadas se conseguiría mantener a un número mayor con la misma cantidad de alimento. Su costumbre de vagar y de moverse no sólo destruye la hierba con sus pisadas, sino que también los reduce a huesos y piel. Y ello en la actualidad hace necesaria la presencia de un pastor que los meta y los saque del establo. De otro lado, y mediante este sistema, el ganado podría rendir a la comunidad y a los individuos cien veces más de lo que los hacía hasta ahora, antes de los cercamientos. Por último y fundamental aspecto, se podría proteger al ganado de la peste, esa mortal enfermedad que hace terribles estragos en nuestros rebaños. Hay que añadir que ese abastecería mejor de carne de buey y de cordero a los mercados y que el precio de estos géneros se reduciría considerablemente.
Pocos años después de haber llevado a buen término estos primeros y temporales esfuerzos, y cuando todo el conjunto estuviese organizado en un sistema agrícola regular, se podría alimentar y dar trabajo a una población notablemente aumentada.”

 Middleton. View of the agriculture of Middlesex. 1798.

DOC 8. Con el pretexto de realizar mejoras en las tierras de la parroquia mencionada, se quiere privar a los campesinos sin tierras y a todas las personas que tiene derechos sobre las tierras comunales del privilegio tan necesario que en este momento tienen, es decir, que los bueyes, las terneras y las ovejas puedan pastar en todas las tierras mencionadas. Este privilegio no sólo permite que los campesinos mantengas a sus familias durante el invierno, sino que también les permite entregar a los ganaderos cabezas de ganado joven a un precio razonable, para poderlo engordar y vender en el mercado a un precio más moderado. Además, los demandantes consideran que el resultado más desastroso de estos cercados será el despoblameiento total del campo. (…)Impulsada por la necesidad y por la falta de trabajo, la gente se verá obligada a emigrar en masa a las ciudades industriales. (…)Petición de los pequeños propietarios de teirrras y de las personas con derechos de uso activo sobre las tierras comunales, 1797.

4-LES CONSEQÜÈNCIES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

5-LES ETAPES

6-L´EXPANSIÓ DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

LA INDUSTRIALITZACIÓ A ESPANYA

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: