La Segona República (1931-1936)

LA SEGONA REPÚBLICA: REFORMISME I CONTRARREFORMISME

Vos deixe un enllaç on teniu desenvolupat el tema d’una forma clara i senzilla. El desenvolupament del tema que es fa en aquest blog vos permetrà tenir una font d’informació per elaborar l’explicació de les principals reformes i tenir un eix cronològic del tema. De forma complementària podeu ampliar amb els recursos i les explicacions que vos facilite a continuació.

http://apunteshistoriasegundobachillerato.blogspot.com.es/2011/01/tema-8-la-segunda-republica-espanola.html

Ací teniu també el tema desenvolupat per Marc Ferri

temes-8-i-9-segona-republica-i-guerra-civil-defi-val

GUIÓ DEL TEMA

 1. LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA
 2. CONSTITUCIÓ DE 1931
 3. LES FORCES POLÍTIQUES
 4. ETAPES DE LA II REPÚBLICA
 5. LES PRINCIPALS REFORMES DEL BIENNI REFORMISTA
 6. L´OPOSICIÓ A LES REFORMES
 7. EL BIENNI DE DRETES
 8. EL FRONT POPULAR
 9. PRINCIPALS CONFLICTES
 10. PERSONATGES CLAUS

EL CAMÍ CAP A LA FI DE LA MONARQUIA D´ALFONS XIII

A través d´aquest documental sobre la figura de Fermín Galán podem seguir els fets que van portar a la caiguda del la Dictablanda de Berenguer. En ell podem veure aspectes com la guerra al Marroc i la seua influència, la preparació de la vaga general que havia d´acompanyar el pronunciament, l´aglutinació de l´oposició al règim al Pacte de Sant Sebastià, la preparació de la sublevació de Fermín Galán i García Hernández, i la seua condemna a mort com a conseqüència del seu fracàs. L´enèrgica repressió en què es va sufocar la sublevació va condemnar a mort al propi règim monàrquic.

INTRODUCCIÓ

Amb la instauració de la II República espanyola el 14 d´abril de 1931 s´iniciava probablement el més important intent de modernització política, social i cultural  en la història contemporània d´Espanya. Les principals reformes qüestionaven alguns dels trets fonamentals sobre els que s´havia construit l´Estat liberal a l´Espanya decimonònica i durant el primer terç del segle XX.

Les principals reformes dins del procés modernitzador del projecte republicà van ser:

 1. El projecte de reforma agrària iniciat durant el Bienni Reformista pretenia reduir la desigual distribució de la propietat de la terra que es trobava concentrada en mans d´una èlit terratinent i financera, en molts casos absentista,  que donava lloc a situacions de greu desigualtat en les zones rurals, preferentment al sud.
 2.  Els intents d´adaptar l´estructura política i territorial de l´Estat a les demandes de democratització  i de descentralització política reivindicada pels partits republicans, d´esquerra i pel nacionalisme català i basc.
 3. L´extensió dels drets polítics i sufragi femení.
 4.  Les reformes encaminades a neutralitzar el protagonisme polític de l´exèrcit i subordinar-lo al poder civil, a fi de conjurar la secular tendència de  l´exèrcit d´autoproclamar-se legítim intèrpret de la sobirania nacional a través del pronunciament militar o del colp d´Estat.
 5.  La pretensió de limitar i reduir la influència de l´Església catòlica en la vida educativa i social del país.

En síntesi, quatre qüestions fonamentals que definirien el projecte republicà progresista:

 • la qüestió agrària (social)
 • la qüestió regional
 • la qüestió militar
 • la qüestió religiosa

La II República va ser celebrada amb entusiasme per bona part de les classes populars. Confiaven en què amb les reformes la seua situació de marginació política i de pobresa canviaria radicalment. Tanmateix aquest reformisme va despertar el recel de les èlits polítiques, econòmiques, militars i religioses que van veure perillar la posició de privilegi  que tradicionalment havien mantingut. Les il·lusions dels primers per assolir la igualtat social, junt a l´esperança del nacionalisme basc i català d´assolir l´autonomia contrastava amb la por dels sectors més conservadors a la revolució social,  a la pèrdua de la influència social de l´Església i a la desintegració territorial d´Espanya. Així es van anar configurant dos projectes polítics antagònics que despertaven, al seu torn, la simpatia, l´esperança, l´adhesió o l´odi de la pluralitat de les forces polítiques del moment.

Les grans reformes que va encetar la República eren qüestions que formaven part de la disputa política des de feia temps.  Els canvis socioeconòmics com el creixement urbà, la industrialització, els nous mitjans de comunicació, etc. van permetre un major protagonisme de la població en el devenir polític. La legalització de les forces polítiques i sindicals,  i  l´ampliació de drets i llibertats van facilitar la participació política del poble, fet que marca una diferència amb el nombre més reduït de membres que integraven els partits polítics del S.XIX.

A Europa, la crisi econòmica i els inicis de la Gran Depressió va debilitar políticament les democràcies liberals que retrocediren davant l´emergència de dos model alternatius:  d´una banda l´alternativa feixista, amb  l´ascens del feixisme italià i alemeny, i de l´altra,  la consolidació del comunisme com a model polític i econòmic derivat de la construcció de l´Estat soviètic. A Espanya aquestos models alternatius a la democràcia liberal alimentaren l´enfortiment de les ideologies derivades del moviment obrer i inspiraren el naixement dels primers grups feixistes com la Falange espanyola.

Aquestes visions enfrontades  protagonitzaren els principals problemes de lluita política, partidista i parlamentària, i donaren lloc a l´augment de la conflictivitat social durant la II República. Aquesta nítida oposició entre l´esquerra i la dreta que va monopolitzar la política i la vida social de la II República es transformaria en conflicte militar a causa del colp d´Estat del general Franco. A Espanya s´iniciava així la tràgica Guerra Civil espanyola.

1-LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA: ELS FETS MÉS RELLEVANTS

A) Les eleccions municipals del 12 d´abril de 1931. Victòria de la conjunció republicana-socialista a les ciutats front la victòria de les candidatures monàrquiques als nuclis rurals on el caciquisme mantenia la seua influència. El Govern Provisional estava format pels membres del Comité Nacional Revolucionari integrat pels membres del Pacte de Sant Sebastià de 1930.

 • DINS DEL PACTE: Davant l´enfonsament del règim monàrquic i de l´exili del rei Alfons XIII seria aquest comité l´encarregat de formar el primer govern de la II República fins que la convocatòria de noves eleccions donara lloc a un govern representatiu dels resultats electorals. Aquest Govern Provisional estaria integrat per partits republicans, tant de dretes com d´esquerres, i per partits obrers com el PSOE així com per partits autonomistes (ERC i ORGA).
 • FORA DEL PACTE: Els partits monàrquics de dretes així com els comunistes i els anarquistes.

B) Abdicación de Alfonso XIII (14 de abril de 1931)

Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil.

No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real reconociéndola como única señora de sus destinos.

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.-

Alfonso, Rey.

C) Formació del Govern Provisional presidit per Alcalà Zamora (Derecha Liberal Republicana).

D) Convocatòria d´eleccions  a Corts Generals per al 28 de juny de 1931. Victòria dels partits d´esquerra i republicans que van ratificar a Alcalà Zamora com a president de la República i als seus ministres.

2-CONSTITUCIÓ DE 1931

La constitució de 1931 establia com a forma d´Estat la República basada en una àmplia declaració de drets i llibertats (premsa, reunió, associació, culte, etc.). A més a més plantejava per primer cop a la història d´Espanya  un veritable sufragi universal que incloïa el sufragi femení i trencava amb la tradició de manteniment del clero que s´havia instaurat des del Concordat amb la Santa Seu el 1851. Així mateix, limitava la influència de l´església en   l´educació i declarava nacionalitzables els bens de l´Església, fet que recorda a les mesures desamortitzadores del S. XIX. Per altra banda, aquesta Constitució reconeixia el dret a l´autonomia de les regions atenent així les demandes dels nacionalismes català, basc i gal·lec front a la tradició conservadora d´impedir  l´autonomia i la descentralització política. Hauríem de remontar-nos a la I República Espanyola per trobar polítiques territorials descentralitzadores o a la llei de mancomunitats de 1914 (impulsada per Canalejas i Dato) per trobar mesures d´aquest tipus.

DOC. LA CONSTITUCIÓN DE 1931

Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.
Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial. […]
Art. 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones: a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuera negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. c) Que lo aprueben las Cortes. […]

Art. 26. Todas las confesiones [religiosas] serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases: l.o Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado. 2.o Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia 3.o Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 4.o Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 5.o Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 6.o Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación. Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, […]. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. […]

Art. 29. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes. […]

Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de Juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme.

Art. 36. Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

Art. 38. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.

Art. 39. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado. Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley.

Art. 42. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad. Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno. […]. El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso. Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

Art. 67. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. La ley determinará su dotación y sus honores […].

Art. 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de diputados. Los Compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que determine la ley. […]

Art. 70. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos: a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando menos, en dicha situación. b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos. c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere el grado de parentesco.

Art. 75. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negasen de modo explícito su confianza.

EL DEBAT SOBRE EL VOT FEMENÍ EN LA CONSTITUCIÓ DE 1931: El debat i discussió sobre el sufragi femení va ser d´allò més curiós. Front a la defensa tancada d´aquest dret que va fer Clara Campoamor, Victòria Kent altra defensora dels drets de les dones s´hi va oposar. La por a què la influència de l´Església sobre el vot femení fóra determinant i donara el vot a les dretes (així va ocórrer en les eleccions de 1933) va fer que la votació contara amb el vot en contra de bona part dels partits d´esquerres i republicans, tradicionals defensors de l´extensió de drets i llibertats. Contràriament, alguns sectors de la dreta van votar a favor del sufragi femení.

3-LES FORCES POLÍTIQUES DURANT LA SEGONA REPÚBLICA

Les principals forces polítiques…

DOC. EL PSOE, ENTRE EL REFORMISME I LA REVOLUCIÓ.

LA DERIVA REVOLUCIONARIA DEL PSOE

LARGO CABALLERO (Escuela de Verano, 13 de agosto de 1933): ¿Asustarse de la dictadura del proletariado? ¿Por qué? No hay que temer, si asumimos plenamente el poder. […] En Marx se leen estas palabras: “El período de transición política hacia el nuevo Estado es inevitablemente la dictadura del proletariado”. Yo no acepto ni creo en la evolución pacífica. Esto no es imitar a Rusia; pero tampoco encuentro reparos que oponer a su política. Las circunstancias revisten en España caracteres muy parecidos a los de Rusia. El sentimiento obrero tiene que estallar inevitablemente, y debemos estar preparados.

LARGO CABALLERO (Mitín del 1 de octubre de 1933): Se nos ha expulsado del gobierno de una manera indecorosa y se ha dado el poder a los saboteadores de la República. […] Esto no lo puede tolerar ni el partido ni la clase trabajadora. Nos remuerde la conciencia de haber dado los votos para la Presidencia de la República. […] El espíritu borbónico continúa en el Palacio de Oriente. […] Hemos cancelado nuestros compromisos con los republicanos. Yo prefiero la anarquía y el caos al fascismo. La clase trabajadora debe aspirar a tener en sus manos el poder íntegramente. Tenemos que convertir el régimen en república socialista.

LARGO CABALLERO (Mitín del 15 de noviembre de 1933): Nosotros no hemos dicho nunca que se pueda socializar todo de un día para otro. Por eso en nuestra táctica aceptamos y propugnamos un período de transición, durante el cual la clase obrera, con sus manos, realiza la obra de la socialización y del desarme económico y social de la burguesía. (Muy bien.) Eso es lo que nostros llamamos la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos. (Formidable ovación y vivas al Lenin español.) Y ese período de transición desembocará luego en el socialismo integral. (Se repite la ovación.) Pero cuando hablamos de la dictadura del proletariado, camaradas, los enemigos, recordando que está establecida en Rusia y que la preconizó Marx, se asustan. Algunos de ellos creen que la dictadura proletaria es una especie de dictadura de Primo de Rivera. (Risas.) No es así como la entedemos. La dictadura proletaria no es el poder de un individuo, sino del partido político expresión de la masa obrera, que quiere tener en sus manos todos los resortes del Estado, absolutamente todos, para poder realizar una obra de gobierno socialista. (Gran ovación.)

RECHAZO A LA DERIVA REVOLUCIONARIA DEL PSOE

BESTEIRO (presidente de la UGT, 2 de julio de 1933): El país no está económica ni socialmente preparado para un gobierno socialista. Se preconiza saltar por encima de todo para imponer nuestra república. ¿Vamos a ser bolcheviques? ¿Y para eso hemos estado tanto tiempo luchando contra el partido comunista? Si el intento bolchevique triunfase en España, la República sería la más sanguinaria de la Historia contemporánea. Instaurada la república, pensar en una dictadura es un contrasentido. Yo me declaro enemigo de la dictadura del proletariado.

INDALECIO PRIETO (socialista, Madrid 26 de julio de 1933): He oído a varias gentes y a obreros entusiasmarse pensando en que nos apoderaremos del poder, aunque sea dictatorialmente. Es un error terrible. Me aterra pensar lo que sería en España una dictadura del proletariado. Si eso sucediese alguna vez, se vertería mucha sangre; pero tanta de capitalistas como de obreros. Bolchevizar no es el camino. Debemos fijarnos en el socialismo inglés. 

DOC. L´ANARQUISME 

Durant el periode republicà el principal sindicat anarquista, la CNT, es va dividir entre els partidaris i els contraris a donar suport a la República. Els primers van ser anomenats trentistes, els segons van ser encapçalats per la FAI, que defensava via revolucionària i, per tant, eren contraris a donar suport a la República.

LOS ANARQUISTAS ANTE LAS ELECCIONES

¡Trabajadores, no votéis! El voto es la negación de la personalidad. Volved la espalda a los que os lo piden. Son vuestros enemigos. Esperan llegar al poder aprovechando vuestra confianza. […] Nosotros no necesitamos Estado ni Gobierno. […] No os preocupéis de que emerjan triunfantes de esta forma los derechistas o los izquierdistas. Todos son reaccionarios. ¡Destruid las papeletas! ¡Destruid las urnas electorales! ¡Romped la cabeza de los supervisores de las papeletas, así como las de los candidatos!

Tierra y Libertad, 10 de noviembre de 1933 

DOC. LA CEDA. GIL ROBLES ANTE LAS ELECCIONES

Queremos una patria totalitaria, y me sorprende que se nos invite a que vayamos fuera en busca de novedades, cuando la política unitaria y totalitaria la tenemos en nuestra gloriosa tradición. […]

[La unión de las derechas servirá] para formar el gran frente antimarxista, porque la necesidad del momento es la derrota del socialismo. […] No queremos el poder conseguido por contubernios y colaboraciones. El poder ha de ser íntegro para nosotros. Para la realización de nuestro ideal no nos detendremos en formas arcaicas. Cuando llegue el momento, el Parlamento se somete o desaparece. La democracia será un medio, pero no un fin. Vamos a liquidar la revolución.

JOSÉ MARÍA GIL ROBLES, acto en el cine Monumental de Madrid, 15 de octubre de 1933 

Nos calumnian quienes dicen que las derechas derogarán toda la legislación social. Derogaremos aquello que suponga un abuso, no las legítimas conquistas del obrero. Derogaremos los excesos socialistas, que han destruido la economía y acrecentado el paro y la miseria, pero mantendremos y aún reforzaremos la protección a las clases trabajadoras. Exaltaremos el trabajo honrado, iremos al establecimiento del salario familiar, de la propiedad familiar y de los seguros, y aumentaremos los pequeños propietarios.
Cada región tiene su carácter y su ambiente propios. Por esto somos regionalistas y no queremos imponer a las regiones el yugo de una legislación centralista y unitaria. Queremos para ellas una autonomía racional que no disgregue, sino que una. Contrarios al separatismo, sí; pero también a que el desconocimiento regional pueda impulsar al separatismo. Queremos la autonomía que nace de nuestra tradición, de nuestra historia y de nuestro carácter.
Obtendremos un éxito clamoroso, constituiremos la minoría más numerosa del Parlamento; pero no asumiremos aún las responsabilidades del poder. Gobernaremos desde fuera, ya que haremos imponer nuestro criterio para que no se pueda actuar contra las derechas. Nos mantendremos a la expectativa de la disolución de nuestros adversarios y de los partidos que hoy se llaman de centro y antes fueron revolucionarios. Dejaremos que gobiernen esos antiguos revolucionarios, alguno de los cuales ha llegado a rezar hoy el Padrenuestro. Y así nos convertiremos en herederos legítimos de esas combinaciones.
En el mundo entero están fracasando el parlamentarismo y los excesos de la democracia. Por eso, nosotros no sólo atacamos a la Constitución en su parte dogmática, donde se encuentran todos los atropellos a nuestra conciencia, sino también en su parte orgánica, que contiene un exceso de democracia, el parlamentarismo que está hundiéndose en el mundo entero. Ante estas corrientes antidemocráticas que llegan a España, las próximas Cortes pueden suponer el desprestigio del Parlamento. No podemos caer envueltos en su descrédito. Las derechas deben constituir la reserva para el porvenir, cuando hayan fracasado los partidos de centro.
No queremos, además, que el país esté dando saltos de un extremo a otro, de la anarquía a la dictadura, de la violencia de las masas a la violencia de la dictadura. Aspiramos a centrar la política, con un sentido nacional inspirado en la tradición, en los principios de derecho público cristiano, que frena los excesos de la dictadura y de la democracia. Los partidos políticos se deshacen y surge un movimiento nacional amplio, sin exclusivismos ni clientelas, que busca la colaboración de todos los españoles. Acción Popular nació para esto. Por eso me dirijo con palabras de paz y de concordia a todos los españoles ( … ).
FUENTE: El Debate, 19 de noviembre de 1933.

 1. Compara l´evolució del discurs de Gil Robles entre l´octubre i el novembre de 1933. En què es diferencien?
 2. Quin ideari es pot deduir del seus discursos?

DOC. LA FALANGE 

LA FUNDACIÓN DE FALANGE ESPAÑOLA

He aquí lo que exige nuestro sentido total de la patria y del estado que ha de servirla: Que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino. Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia; somos todos vecinos de un municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades naturales; si la familia y el municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y perniciosos de los partidos políticos, que, para unirnos en grupos artificiales, empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas? […]

Queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se dé a todo hombre, a todo miembro de la comunidad política, por el hecho de serlo, la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa y digna. […]

Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque ¿quién ha dicho –al hablar de “todo menos la violencia”– que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y los pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria.

JOSÉ ANTONIO, mitín fundacional en el Teatro de la Comedia, 29 de octubre de 1933 

4-ETAPES DE LA II REPÚBLICA:

 • PERIODE CONSTITUENT: GOVERN PROVISIONAL (abril 1931-desembre 1931)
 • BIENNI REFORMISTA (desembre 1931-novembre 1933)

Les reformes del Bienni Reformista.

 • BIENNI DE DRETES (novembre 1933-Febrer 1936)

Les contrarreformes del Bienni Conservador (Cedista).

La Revolució d´Octubre de 1934

 • EL FRONT POPULAR (Febrer 1936-Juliol 1936)

5-LES  PRINCIPALS REFORMES DEL BIENNI REFORMISTA

L´impuls reformista dels primers temps de la II República va debilitar al govern en generar l´oposició dels grups de poder militar, econòmic i eclesiàstic, és a dir, d´una part de l´exèrcit -africanistes-, de les èlits econòmiques -antiga noblesa latifundista, alta burgesia- i de l´Església.

Als militars els preocupava principalment els efectes que el creixement del nacionalisme català, basc i, en menor mesura,  el gallec poguera tindre sobre la unitat d´Espanya. Des de l´assalt al Cu-cut i la Veu de Catalunya a principis del S.XX,  l´exèrcit s´havia erigit en defensor de la unitat d´Espanya i amb la llei de Jurisdiccions s´havia convertit en jutge de tota “ofensa” als símbols “nacionals”.  Aquesta tradició havia estat continuada per la Dictadura de Primo de Rivera que en els seus primers decrets prohibia la Mancomunitat Catalana, la utilització de la bandera catalana i l´ús del català fóra de  l´àmbit domèstic. La reforma territorial encetada per la II República que permetia el dret a l´autonomia de les regions seria vista novament com una amenaça per a la integritat de l´Estat i va esdevenir motiu de justificació dels intents colpistes de Sanjurjo (1932) i Franco (1936).

Les èlits econòmiques, tradicionalment conservadores i defensores de l´ordre social vigent, van veure en la Llei de Reforma Agrària de 1932 una amenaça per a les seues propietats i una cessió als interessos de les classes treballadores. La seua acció va consistir en oposar-se a l´aplicació de la llei així com la de donar suport als grups polítics conservador que s´erigien en defensors de l´ordre social tradicional (burgés).

Església, per la seua part, va entendre la política laicista de la República com un atac frontal a la posició de privilegi que mantenia en l´àmbit social.   L´impuls secularitzador va ser evident i va portar a la primera gran crisi del govern republicà quan el president, Niceto Alcalà Zamora, catòlic pertanyent a un partit de centre dreta, va dimitir del seu càrrec per demostrar la seua disconformitat amb la legislació referent a l´Església. Les principals mesures aplicades van ser: l´eliminació del caràcter confesional de l´Estat i la llibertat de cultes recollida a la Constitució de 1931; la disolució de la Companyia de Jesús fonamentada en la seua falta d´obediència a l´autoritat de l´Estat; la novedosa (ja que des del Concordat amb la Santa Seu de 1851 havia sigut una constant de la història constitucional espanyola) eliminació del sosteniment econòmic del clero; la prohibició d´exercir l´educació per a les congregacions religioses, a excepció de la referida a la doctrina catòlica; els drets constitucionals al divorci i al matrimoni civil; etc.

Tots aquest sectors acabarien donant suport en major o menor mesura a les forces opositores (monàrquics, tradicionalistes -carlistes-, falangistes, etc.) defensors de la tradició i del conservadurisme polític i social. Molts d´aquestos grups socials van donar suport als sectors més reaccionaris i van conspirar contra la II República.

Contràriament, el caràcter limitat de les reformes socials va impacientar sectors socials com el proletariat urbà i el camperolat sense terra que anhelaven una millora de la seua situació econòmica i laboral. Així, part del suport que la República havia trobat en les classes populars va desaparèixer -abstencionisme- o es va transformar en opcions revolucionàries -anarquisme- durant el primer Bienni, i va permetre a la coalició de dretes obtenir la victòria electoral en les eleccións de 1933.

En síntesi, el caràcter reformista de la II República va despertar la por de les dretes a la pèrdua de la seua situació de privilegi. Simultàniament, aquest reformisme va ser vist per part de l´esquerra com la prova del caràcter liberal del nou règim polític i, per tant, del compromís de la República en la conservació de l´ordre social burgés, molt allunyat de la revolució social a què aspiraven els sindicats marxistes (UGT) i anarquistes (CNT-FAI). Així la II República va comptar amb la forta oposició d´amples sectors polítics i socials conservadors i, al temps, amb el progressiu desencant de les forces d´esquerra revolucionàries.

D´altra banda, el context de crisi econòmica mundial -Gran Depressió- va limitar les possibilitats pressupostàries de la República per encetar mesures socials de major abast que donaren satisfacció a les demandes del moviment obrer. L´ascens del feixisme a Europa i la consolidació del règim comunista a l´URSS van servir com a models de polarització i simplificació de la confrontació política que es vivia a Espanya.

Les més destacades reformes van ser les següents: (AIXÒ CAL SABER-HO SÍ O SÍ)

 • LES REFORMES SOCIOLABORALS: negociació col·lectiva, setmana de 40 hores, augment dels salaris, creació de segurs socials, etc.
 • LA REFORMA MILITAR: pretenia fer de l´exèrcit una institució fidel al règim republicà així com la seua profesionalització. La reducció de comandaments mitjançant la llei de retir, la jura de la Constitució per part dels militars i el tancament de l´Acadèmica de Saragossa va provocar el descontent d´una part de l´exèrcit amb Azaña, impulsor de les reformes.
 • LA REFORMA EDUCATIVA:

La Constitución de 1931 dedicó tres amplios artículos a la educación, dentro del Capítulo II, titulado “Familia, economía y cultura”, del Título III, “de los derechos y deberes de los españoles”. El artículo 48 establecía que el servicio de la cultura era atribución del Estado y se prestaría en instituciones educativas, según un sistema de escuela unificada, es decir, que se planteaba un nuevo sistema educativo y común. La enseñanza primaria sería obligatoria y gratuita. Los docentes, desde maestros a catedráticos, pasando por profesores, serían funcionarios públicos. La República tendría obligación de facilitar el acceso a todos los grados de enseñanza a los españoles sin posibilidades económicas, es decir, por vez primera se establecía que la falta de recursos no podría ser un impedimento para estudiar; la educación adquiría un componente social del que carecía anteriormente y que no se recuperaría hasta la vuelta de la democracia. La libertad de cátedra quedaba reconocida y garantizada. La escuela española sería laica. En el propio texto constitucional se establecían los valores que debían inculcarse: el trabajo y la solidaridad. La religión dejó de ser una asignatura obligatoria. Aunque la enseñanza era laica, las distintas confesiones tendrían el derecho de enseñar sus doctrinas respectivas, pero bajo la inspección del Estado. (…)

Por fin, el artículo número 50 trataría, por vez primera, de atender la diversidad de España en el plano educativo, aunque primando el castellano como lengua fundamental en las escuelas. Las regiones autónomas podrían organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concediesen en sus respectivos Estatutos. Sería obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usaría también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podría mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. Pero en el mismo año de 1931 se aprobó un Decreto que matizaba el precepto constitucional en un sentido menos centralista. La presión catalana era evidente y se estableció que la enseñanza se practicaría en la lengua materna hasta los ocho años en la escuela, ya fuera catalana o castellana.

Una de las primeras decisiones tomadas por el gobierno de la República fue la elaboración de un ambicioso plan quinquenal de construcción de escuelas, hasta 27.000 centros escolares. Las penurias presupuestarias impidieron alcanzar ese objetivo, pero se hizo un verdadero esfuerzo para que hubiera escuelas en todos los rincones del país.

Las Misiones Pedagógicas fueron uno de los proyectos que más memoria han dejado de la República. Ponían en práctica la idea de la Institución Libre de Enseñanza de lo que se conocía como la “extensión universitaria”. Se pretendía acercar la cultura, con un intenso afán pedagógico, especialmente al mundo rural, con exposiciones, sesiones cinematográficas, guiñoles, representaciones teatrales, recitales, y apoyo a los maestros rurales. La educación de los adultos era una tarea muy urgente, porque no se había atendido en el pasado.  Por Eduardo Montagut Contreras. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea

http://losojosdehipatia.com.es/educacion/la-educacion-en-la-segunda-republica/

 • LA REFORMA AGRÀRIA: Amb l´aprovació de la llei de Reforma Agrària en setembre de 1932 es pretenia resoldre un dels problemes econòmics i socials més importants.  Aquesta llei permetia l´expropiació dels grans latifundis a mans de la noblesa i de les terres mal cultivades amb indemnització. La resistència dels terratinents, els problemes burocràtics i administratius per dur-la a terme contrastava amb la impaciència del jornalers. La lentitud i l´escàs abast de la reforma va provocar la decepció del camperolat i la seua radicalització cap a posicionaments revolucionaris (marxisme i anarquisme).

En aquest documental de Luis Buñuel podem veure la situació d´endarreriment econòmic que es vivia en les zones més aïllades d´Extremadura i Castella. La forma de vida quasi feudal esdevé objecte de ferotge crítica social per les miserables condicions de vida que suporten. Fam, misèria i malaltia. I crítica, molta crítica social: a l´educació rebuda en l´escena en què el mestre indica a l´alumne posa en la pissarra “respetad los bienes ajenos” com un deure moral inculcat des de la infància als pàries; a l´Església quan afirma que l´única cosa luxosa que es troba en les Urdes són les esglésies. Aquest documental complementa la visita feta una dècada abans pel rei Alfons XIII a la mateixa zona i on podem veure l´actitud de submissió en què la població rep al bisbe de Coria.

 • LA REFORMA RELIGIOSA: pretenia limitar la influència política, econòmica i social de l´Església. Per a aconseguir-ho va afavorir la secularització de la vida civil permetent el divorci i el matrimoni civil; va declarar nacionalitzable els bens eclesiàstics i va eliminar constitucionalment el sosteniment econòmic del clero. Per altra banda es va prohibir l´educació per a les congregacions religioses i es va prohibir la companyia de Jesús per no reconèixer l´obediència a l´autoritat de l´Estat.

a) El Decret de dissolució de la Companyia de Jesús, de 23 de gener de 1932.

b) El Decret de secularització dels cementeris,  el 30 de gener de 1932

c) La Llei de Divorci, de 2 de febrer de 1932

d) La Llei de Confesions i Congregacions Religioses, aprovada per les Corts el 2 de juny de 1933

 • LA REFORMA TERRITORIAL: la nova constitució del 31 contemplava el dret a l´autonomia de les regions. Aquest dret va ser exercit per aquells pobles on el sentiment nacional estava més desenvolupat com és el cas de Catalunya. Tanmateix, tal i com havia passat amb la Dictadura de Primo de Rivera, un sector de l´exèrcit va veure en aquestes reformes un perill separatista i una amenaça a la seua concepció unitària, centralitzada i nacional d´Espanya.

DOCUMENTS I AUDIOVISUALS SOBRE LES REFORMES DEL BIENNI:

RECREACIÓ CINEMATOGRÀFICA DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA EN 1931

LEY DE BASES DE REFORMA AGRARIA

Los efectos de esta Ley se extienden a todo el territorio de la República. Su aplicación, en orden a los asentamientos de campesinos, tendrá lugar en los términos municipales de Andalucía, Extrema- dura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Las tierras del Estado y las que constituyeron antiguos señoríos, transmitidas desde su abolición hasta hoy por título lucrativo, podrán ser objeto de asentamientos, sea cualquiera la provincia donde radiquen. La inclusión en posteriores etapas, a los fines de asentamiento, de las fincas situadas en términos municipales de las 36 provincias restantes, sólo podrá realizarse a propuesta del Gobierno. […]

La ejecución de esta Ley quedará encomendada al Instituto de Reforma Agraria, como órgano encargado de transformar la constitución rural española. […] El Instituto de Reforma agraria promoverá la formación de organismos de crédito a fin de facilitar a los campesinos asentados el capital necesario para los gastos de explotación. […]

Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 1) Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños siempre que su adquisición se considere de interés por el Instituto de Reforma Agraria. […] 5) Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los adquirentes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueran compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta. […] 7) Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su fertilidad y favorable situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior al actual. […]

Quedarán excluidas de la adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes fincas: a) Los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, las vías pecuarias […]. b) Los terrenos dedicados a explotaciones forestales. […] d) Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser consideradas como tipo de buen cultivo técnico o económico.

Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932 

LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS

Art. 3.o El Estado no tiene religión oficial. Todas las Confesiones podrán ejercer libremente el culto dentro de sus templos. Para ejercerlo fuera de los mismos se requerirá autorización especial gubernativa en cada caso. Las reuniones y manifestaciones religiosas no podrán tener carácter político, cualquiera que sea el lugar donde se celebren. […]

Art. 7.o Las Confesiones religiosas nombrarán libremente a todos los ministros, administradores y titulares de cargos y funciones eclesiásticas, que habrán de ser españoles. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado se reserva el derecho de no reconocer en su función a los nombrados en virtud de lo establecido anteriormente cuando el nombramiento recaiga en persona que pueda ser peligrosa para el orden o la seguridad del Estado.

Art. 11. Pertenecen a la propiedad pública nacional los templos de toda clase y sus edificios anexos, los palacios episcopales y casas rectorales, con sus huertas anexas o no, seminarios, monasterios y demás edificaciones destinadas al servicio del culto católico o de sus ministros. La misma condición tendrán los muebles, ornamentos, imágenes, cuadros, vasos, joyas, telas y demás objetos de esta clase instalados en aquéllos y destinados expresa y permanentemente al culto católico, a su esplendor o a las necesidades relacionadas directamente con él.

Art. 12. Las cosa y derechos a que se refiere el artículo anterior seguirán destinados al mismo fin religioso del culto católico, a cuyo efecto continuarán en poder de la Iglesia católica para su conservación, administración y utilización, según su naturaleza y destino. La Iglesia no podrá disponer de ellos, y se limitará a emplearlos para el fin a que están adscritos. Sólo el Estado, por motivos justificados de necesidad pública y mediante una ley especial, podrá disponer de aquellos bienes para otro fin que el señalado en el párrafo anterior.

Art. 20. Las Iglesias podrán fundar y dirigir establecimientos destinados a la enseñanza de sus respectivas doctrinas y a la formación de sus ministros. La inspección del Estado garantizará que dentro de los mismos no se enseñen doctrinas atentatorias a la seguridad de la República.

Art. 23. Los Ordenes y Congregaciones religiosas admitidas en España conforme al artículo 26 de la Constitución no podrán ejercer actividad política de ninguna clase. La infracción de este pre- cepto, en caso de que dicha actividad constituya un peligro para la seguridad del Estado, justificará la clausura por el Gobierno, como medida preventiva, de todos o de alguno de los establecimientos de la Sociedad religiosa a que pudiera imputársele. Las Cortes decidirán sobre la clausura definitiva del establecimiento o la disolución del instituto religioso, según los casos. 17 de mayo de 1933 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA

Art. 1°. Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español, con arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto. Su organismo representativo es la Generalidad y su territorio el que forman las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona en el momento de promulgarse el presente Estatuto.

Art. 2°. El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación entre las Autoridades del Estado y las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña, deberá ser publicada en ambos idiomas. […] Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los tribunales, autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República […]

Art. 14°. La Generalidad está integrada por el Parlamento, el Presidente de la Generalidad y el Consejo Ejecutivo. Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de estos organismos, de acuerdo con el Estatuto y la Constitución. El Parlamento ejercerá las funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor de cinco años, por sufragio universal, directo, igual y secreto. […] El Presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimismo representa a la región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa le esté reservada al poder central. Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932 

6-L´OPOSICIÓ A LES REFORMES: 

DOC.CARTA PASTORAL DEL CARDENAL SEGURA

Séanos lícito también expresar aquí un recuerdo de gratitud a Su Majestad don Alfonso XIII, que durante su reinado supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores. ¿Cómo olvidar su devoción a la Santa Sede, y que él fue quien consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús? […] La hidalguía y la gratitud pedían este recuerdo; que siempre fue muy cristiano y muy español rendir pleitesía a la majestad caída, sobre todo cuando la desgracia aleja la esperanza de mercedes y la sospecha de adulación. […]

Innecesario es, por sabido de todos, hacer constar que la Iglesia no siente predilección hacia una forma particular de Gobierno. Podrá discutirse en el terreno de los principios filosóficos cuál es la mejor, […]. Siendo el fin directo de la autoridad civil el promover el bien temporal de sus súbditos, no toca a la Iglesia […] descender a un campo donde se ventilen intereses que, aunque muy respetables, son de un orden inferior. […] Es misión de paz la suya, y para mantener la paz, que es fundamento de bien público y condición necesaria de progreso, está siempre dispuesta a colaborar, dentro de su esfera de acción, con aquellos que ejercen la autoridad civil. Pero a su vez, pide que ésta respete los derechos que otorgó a la Iglesia su divino Fundador y que, dentro también de la esfera de acción del Poder temporal, la ayude, en perfecta concordia, al cumplimiento de sus altísimos fines. […]

[Es preciso señalar] cuáles son los deberes que incumben a los católicos con relación al Gobierno provisional que actualmente rige los destinos de nuestra Patria. […] Es deber de los católicos tributar a las Gobiernos constituidos de hecho respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y para el bien común. […] No se preocupa la Iglesia de intereses puramente temporales; no quiere invadir ajenas jurisdicciones ni privar a sus hijos de la legítima libertad en aquellas cosas que Dios dejó a las disputas de los hombres; pero tampoco puede consentir que se desconozcan o se mermen sus derechos ni los derechos religiosos de sus hijos. […]

En las circuntancias actuales todos los católicos, sin distinción de partidos políticos, deben unir- se. […] Y así decimos a todos los católicos: Republicanos o monárquicos, podéis noblemente disentir cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra nación o de intereses puramente humanos; pero cuando el orden social está en peligro, cuando los derechos de la Religión están amenazados, es deber imprescindible de todos uniros para defenderlos y salvarlos.

Es urgente que, en las actuales circunstancias, los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, en las cuales pueden permanecer libremente, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social. En la elección de estos candidatos no habrá de darse importancia a sus tendencias monárquicas o republicanas, sino que se mirará, sobre toda otra consideración, a las antedichas garantías.

CARDENAL SEGURA, Carta Pastoral, Boletín del Arzobispado de Toledo, 2 de mayo de 1931

DOC. LA OPOSICIÓN CATÓLICA: CREACIÓN DE LA CEDA
GIL ROBLES: Circunscribimos nuestra actividad a los principios inmutables. El de la forma de gobierno lo apartamos de nuestras aspiraciones y dejamos en libertad a nuestros asociados para que defiendan la forma de gobierno que tengan por conveniente. […] Se nos tacha de posibilistas. Si posibilismo fuera la defensa justa de un ideal mínimo para no ir en busca del ideal máximo, yo sería el primero en condenar el posibilismo; pero cuando el posibilismo no es más que la adaptación del ideal a la realidad de cada momento, yo, en nombre de todos los partidos políticos eficientes tengo que hacer la afirmación de que me quedo con el posibilismo. […] ¿Qué entiendo por fuerzas de derecha? Son fuerzas de derecha aquellas agrupaciones que coinciden en los siguientes puntos: revisión constitucional y revisión implacable, especialmente en materia de religión, en materia de enseñanza y en el concepto social anticolectivista y antimarxista. Con esas fuerzas iremos juntos a la lucha.

Resumen del programa aprobado: Derogación de las leyes laicas y persecutorias de la Iglesia, régimen concordatario. […] Defensa de la familia, en especial de la obrera. Implantación del salario familiar y de los seguros sociales. Derecho de la familia a la educación de los hijos. Reconocimiento del magisterio de la Iglesia en materia de enseñanza. Libertad de enseñanza en todos los grados. Reparto proporcional del presupuesto de la instrucción primaria. Abolición de la coeducación. Rechazo de la lucha de clases. Intervención del Estado en materias económicas-sociales. Economía dirigida a través de la organización corporativa. Justa distribución de la riqueza aumentando el número de propietarios. Derecho al trabajo para hombres y mujeres. Participación del obrero en los beneficios y en la gestión de las empresas. Seguro obligatorio integral, al que deben contribuir el Estado, el patrono y los obreros. Formación profesional de los trabajadores. Justicia tributaria. Impuesto progresivo sobre la renta. Desgravación de los impuestos sobre el consumo. Política de obras hidráulicas. Organización de la red ferroviaria. Agricultura: distribución justa del suelo en propiedad. Regulación del crédito agrícola. Reforma agraria gradual para aumentar el número de propietarios. Expropiación de terrenos mal cultivados. Nueva ley de arrendamientos. Prohibición de la importación trigo. Impulso a la exportación aceite. Derogación de la ley de términos municipales. Sindicación agraria. Política exterior: neutralidad ante los conflictos bélicos. Política pacifista y de cooperación con América. Estrechamiento de vínculos con la Santa Sede. Política militar: dotar al país de defensa activa. Modernización y profesionalización ejército.

Congreso de la Confederación de Derechas Autónomas, 5 de marzo de 1933 

DOC. MANIFIESTO DEL GENERAL SANJURJO

Españoles: Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla. […] En el año y medio de sectarismo tiránico la economía nacional ha sufrido el quebranto de miles de millones; se ha hecho mofa y escarnio de los sentimientos más fuertemente arraigados en la mayoría de los españoles; se han destrozado los organismos de defensa, e insultado groseramente a los cuerpos armados; ha aumentado la criminalidad de un modo alarmante; el paro forzoso, extendido en proporciones aterradoras, tiene en la miseria a muchos cientos de miles de obreros; no se ha tenido en varios meses un solo día de sosiego y tranquilidad, con el sobresalto constante de incendios, huelgas, revoluciones, robos, atracos y amenazas; las leyes de excepción nos privan más que nunca de los derechos ciudadanos, y […] se han alentado imprudentemente los sentimientos de varias regiones […] poniendo en peligro inminente la integridad de España.

Por el amor a ella y por el imperativo de nuestra conciencia y de nuestro deber, que nos obliga a salvarla de la ruina, de la iniquidad y de la desmembración, aceptamos desde este momento la responsabilidad de la gobernación del país y asumimos todas las funciones del Poder público, con el carácter de Junta Provisional. (…)

10 de agosto de 1932

7- EL BIENNI DE DRETES

El Bienni Reformista havia desgastat a la coalició al govern formada per partits d´esquerres i de centre-dreta liberal. Així, aquestos partits no van revalidar la coalició anterior -forjada al Pacte de Sant Sebastià de 1930- i es presentaren dividits a les eleccions de novembre de 1933. El sistema electoral republicà beneficiava les grans coalicions i els partits d´esquerra no van presentar-se en coalició com passaria en les eleccions de febrer de 1936.  La CEDA, partit de dretes, va obtindre la victòria però el resultat no els va  permetre governar en solitari. El president de la República Niceto Alcalà Zamora va nomenar Lerroux (Republicà Radical -centre-dreta) cap del govern malgrat la victòria de Gil Robles. La desconfiança del president de la República respecte de la fidelitat a la República del líder de la  CEDA el va portar a nomenar cap del govern al líder del segon partit més votat, el partit Republicà Radical de Lerroux.

La tasca de la CEDA era, en aquest primer moment de la legislatura, la de donar suport al govern de Lerroux a canvi de la derogació de les reformes del Bienni Reformista o d´Esquerres. Així, el govern presidit per Lerroux, malgrat que havia format part del govern anterior, va retirar les reformes encetades en el bienni anterior -agrària, eclesiàstica, territorial-, va situar a la direcció de l´exèrcit a militars conservadors (en el futur immediat colpistes) com Franco i Mola i va amnistiar al general colpista Sanjurjo. Per altra banda, a Catalunya el govern de la República va anul·lar la Llei de Contractes de Conreu que permetia als rabassaires (arrendataires) convertir-se mitjançant la compra en propietaris de la terra. Malgrat que es tractava d´una llei de reforma agrària molt moderada, doncs respectava els drets dels propietaris, va tenir l´oposició frontal de la Lliga Catalana i dels grans propietaris agraris (conservadors).

Aquest fre a les reformes va suscitar una oposició frontal per part dels sindicats majoritaris (CNT-UGT) que van fer una crida  a la insurrecció armada. La conflictivitat al camp va anar en augment. L´accés al govern de tres ministres cedistes va ser vista com un pas cap al feixisme per part dels partits d´esquerra i desencadenà la Revolució l´Octubre de 1934. A Astúries les vagues obreres van adoptar especial intensitat i van durament reprimides pels general Franco i Goded, causant un gran nombre de morts. A Catalunya, Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, es va sumar a la rebelió. Va adoptar dos mesures: declarà la República Catalana dins de la República Federal Espanyola i va convidar a establir a Catalunya un govern provisional de la República.  La rebelió va ser ràpidament sufocada per l´exèrcit i Companys va ser detingut i empresonat junt a la major part dels seus consellers. Així mateix, la Llei de Contractes de Conreu quedava definitivament anul·lada.

Les divisions internes en el partit Republicà Radical van dur a una crisi de govern que va fer augmentar el pes dels ministres de la CEDA al govern, i aquest fet va enfortir el seu caràcter conservador i contrarrevolucionari. S´anul·lava l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, es tornaven les propietats als jesuites, s´abolien drets com el divorci i es negava la possibilitat d´expropiar terres, deixant així la llei de Reforma Agrària buida de contingut.

En termes generals, la Revolució d´Octubre de 1934 va polaritzar encara més el panorama polític entre esquerres i dretes. Els casos de corrupció (estraperlo) afectaren als partits del Bienni Conservador i davant la inestabilitat el president de la República convocà eleccions per al febrer de 1936.

La Revolució d´Octubre de 1934 s´inicià -com hem vist adés- amb l´entrada de la CEDA al govern de l´Estat i va tenir dos epicentres destacats.         D´una banda, Astúries on els miners van portar amb més decisió la revolució obrera; de l´altra, Catalunya i el seu govern, la Generalitat, que va declarar la República Catalana dins de la República Federal Espanyola el 6 d´Octubre (Fets del 6 d´Octubre). La dura repressió que va dur a terme el govern de Lerroux, va tenir, tal i com veiem al següent documental, un doble efecte: la derrota de la temptativa revolucionària al temps que l´enfortiment de la unitat de les forces  d´esquerra, les quals acabarien convergint en el Front Popular a les eleccions de febrer de 1936.

8-EL FRONT POPULAR

RESUM DEL FRONT POPULAR

EL CAMÍ CAP AL COLP D´ESTAT

9-PRINCIPALS CONFLICTES

 • Crema de convents (maig 1931): Document facilitat en fotocòpia escrit per Gregorio Marañón, José Ortega i Gasset i Ramón Pérez de Ayala.
 • Castilblanco (desembre-gener 1931)
 • Casas viejas (gener 1932)
 • Colp d´Estat del general Sanjurjo (agost 1932).
 • La revolució d´Octubre de 1934

DOCUMENTAL CANAL SUR  EL GRITO DEL SUR: CASAS VIEJAS. En aquest fragment del documental podem veure testimonis directes dels testimonis dels familiars dels succesos de Casas Viejas. En aquest documental podem veure una recreació cinematogràfica soviètica sobre aquestos fets així com un document filmat en el moment dels fets. És recomanable el visionat de la resta de fragments del documental.

DOCUMENTAL MEMORIAS DE ESPAÑA (RTVE): EL GOLPE DE ESTADO DE SANJURJO

10-PERSONANTGES CLAUS

Identifica els següents personatges i enquadra´ls entre les forces reformistes i contrarreformistes

 • José Antonio Primo de Rivera (líder de la Falange)
 • Niceto Alcalá Zamora
 • José Calvo Sotelo ( partit conservador anomenat Renovación Española de tendència colpista
 • Manuel Azaña (Acción Republicana, partit d´esquerres minoritari respecte del PSOE).
 • Alejandro Lerroux (Partit Republicà Radical)
 • Clara Campoamor (Partit Republicà Radical de Lerroux, partidària i defensora del sufragi femení).
 • Victòria Kent
 • José María Gil Robles (creació de la CEDA -confederació espanyola de dretes autònomes- en 1932)
 • Largo Caballero (Ministre de treball PSOE)
 • Indalecio Prieto (PSOE, contrari a la dictadura del proletariat i partidari del model del socialisme anglés).
 • Lluís Companys (President de la Generalitat a partir de la mort de Macià en 1933)
 • Francesc Macià (Dirigent d´Esquerra Republicana de Catalunya i President de la Generalitat fins 1933)
 • José Antonio Aguirre (Lehendakari o president del Govern Basc).
 • Cardenal Segura
 • General Franco.

ALTRES FONTS D´INFORMACIÓ

En el següent enllaç trobareu un document que presenta de forma sintètica les característiques més importants del periode republicà: les etapes, la Constitutució del 31, les reformes del Bienni Reformista, les contrareformes del Bienni Conservador i les forces polítiques del periode.

La segunda republica 1931-1936

Aquest primer documental va ser realitzat pel nordamericà Louis Frank per servir de propoganda de la causa republicana i anarquista. És molt interessant veure,  entre altres aspectes, l´opinió que manté l´autor sobre sobre els comunistes i la Unió Soviètica d´Stalin.

DOCUMENTAL SOBRE LA II REPÚBLICA DE TRANQUILO PRODUCCIONES

DOCUMENTAL SOBRE LA DONA DURANT LA SEGONA REPÚBLICA: PAISAJES DE LA HISTORIA, TVE A LA CARTA.

PRESENTACIÓ SOBRE LA II REPÚBLICA

CINE I SEGONA REPUBLICA

PEL·LÍCULA LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

PEL·LÍCULA TERRA I LLIBERTAT DE KEN LOACH

ACTIVITATS

LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA

 1. Quins trets defineixen el context econòmic i polític internacional en què naix la II República espanyola? Com creus que aquest contetxt va influir la seua trajectòria?
 2. Explica com es va instaurar la II República espanyola.
 3. Quins suports va tenir inicialment la II República? Trobes alguna diferència pel que fa als suports respecte la I República espanyola de 1873?

FORCES POLÍTIQUES DURANT LA SEGONA REPÚBLICA

 1. Explica la posició de les diferents forces polítiques davant les principals reformes del bieni reformista i altres aspectes com la confesionalitat o aconfesionalitat de l´Estat, l´ordre social, la concepció territorial de l´Estat.
 2. Engloba en dos grups les forces polítiques de dreta i d´esquerra.
 3. Quines grups o partits polítics van ser de nova creació?
 4. Explica quins eren els suports socials del Bienni d´Esquerres o reformista i digues quins grups socials i polítics es posicionaven en contra.
 5. Sintetitza les dues tendències polítiques que van cristalitzar dins del PSOE durant la II República?
 6. Quina posició mantenien els anarquistes de la CNT i la FAI front al sistema polític republicà?
 7. La Lliga Catalana i Esquerra Republicana de Catalunya integraven el catalanisme polític, però què els diferenciava?

LA CONSTITUCIÓ DE 1931

 1. Llig la Constitució espanyola de 1931 i sintetitza les principals característiques de la Constitució de 1931
 2. Es tractava d´una Constitució conservadora o progresista? Justifica la teua resposta.

ETAPES DE LA II REPÚBLICA

 1. Elabora un quadre amb les diferents etapes polítiques de la II República espanyola: Govern Provisional, Bienni Reformista (social-azañista), Bienni de Dretes (radical-cedista), Front Popular.
 2. Explica el caràcter reformista o contrarreformista de les diferents etapes polítiques d´aquest periode.

LES REFORMES DEL BIENNI D´ESQUERRES

 1. Sintetitza les principals reformes del Bienni Reformista: lleis, dates, objectius, resultat.
 2. La reforma agrària va tenir èxit o va ser un fracàs?
 3. Relaciona la reforma agrària amb els succesos de Castilblanco i Casas Viejas.
 4. Com va afectar la reforma religiosa als suports de la República? Investiga quina va ser la reacció de l´Església.

L´OPOSICIÓ A LES REFORMES

 1. Quins sectors i forces polítiques van recolzar i es van oposar a les reformes del Bienni? Elabora un quadre amb dos grans grups: A FAVOR/ EN CONTRA

BIENNI DE DRETES

 1. Quins partits van governar en coalició durant el Bienni de Dretes? Quins eren els seus líders?
 2. Explica quines van ser les principals decisions polítiques dels governs del Bienni de Dretes respecte de les reformes del Bienni d´Esquerres.
 3. Explica les causes, els suports i les conseqüències de la Revolució del 1934.
 4. Quines conseqüències va tenir la proclamació de l´Estat català dins de la República federal espanyola per a Lluís Companys?

EL FRONT POPULAR

 1. Quins partits integraven el Front Popular?
 2. Quina posició adoptaren els anarquistes, tradicionalment crítics amb la democràcia liberal, en aquestes eleccions?

PRINCIPALS CONFLICTES

 1. Explica com van influir els conflictes citats al guió  del tema en el desenvolupament de la vida política i social.
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: