La crisi de l´Antic Règim

1-QUÈ ÉS LA SOCIETAT ESTAMENTAL?

Era la societat pròpia de l´Antic Règim, és a dir, l´organització social vigents des de l´Edat Mitjana fins el triomf de les revolucions liberals i la societat burgesa o de classes.  La Societat Estamental es caracteritzava per una gran desigualtat entre els grups socials, amb grans diferències entre els que posseïen el poder i la riquesa i el poble pla.  La societat de l´Antic Règim es dividida en dos estaments o grups ben diferents: els privilegiats -noblesa i clero- i el tercer estat o estament no privilegiat. Els primers pertanyien a la noblesa i a l´Església, i, com podeu imaginar-vos, posseïen la major part de la riquesa i del poder.  Entre els segons trobàvem a la major part de la població, on destacaven els camperols com a col·lectiu més nombrós, ja que l´agricultura era la principal activitat econòmica de l´època. Aquest estament el completava l´artesanat urbà, els comerciants i el baix clero.

Tanmateix, també entre els no privilegiats hi havia grans diferències. Amb el creixement de les ciutats que va tenir lloc a la Baixa Edat Mitjana, entre el grup dels artesans  i comercials hi va aparèixer un sector de burgesos -habitants de les ciutats o burgs- que es van fer rics gràcies a l´èxit d´activitats com el comerç o les finances.  Però la seua situació benestant no va vindre acompanyada d´un augment proporcional del seu poder a nivell polític. Recordem que, com a membres de l´estament no privilegiat, tenien limitada capacitat d´influència i decisió política. Podem dir que el seu poder polític no progresava al ritme que ho feien les seues activitats econòmiques, i, per tant, consideraven que formar part del tercer estat suposava una marginació sense justificació.

A efectes pràctics, això significava que eren molt escasses les possibilitats d´ascendir socialment (mobilitat social), és a dir, era quasi impossible que una persona del tercer estat arribara a formar part de la noblesa o del govern. Contràriament, si aquesta mobilitat social era excepcional, també ho era en sentit invers, ja que la noblesa i l´alt clero conservarien per sempre els seus privilegis. Així, les persones més riques de la societat, els que poseïen les terres, la principal font de riquesa, estaven exempts de pagar impostos, i la pressió fiscal (la quantitat de collita o treball que havien de pagar els camperols al Rei, l´Església i la noblesa) recaïa únicament en l´estament dels no privilegiats. Què vos sembla?

Front a la desigualtat social, els il·lustrats, servint-se de la raó i de la filosofia, van defensar la igualtat i la llibertat de les persones. Aquest fet va ser decisiu, ja que va deslegitimar l´asimètrica societat de l´Antic Règim i el desigual repartiment de càrregues, per a la majoria, i privilegis per a una minoria. Així, la crítica il·lustrada i els profunds canvis econòmics -industrialització i creixement de la burgesia- van esdevindre un poderós motor de canvi en què la societat, organitzada estamentalment des de temps immemorials, va començar a canviar decisívament.

Els nous principis il·lustrats d´igualtat i llibertat van obrir-se pas amb dificultat, amb anades i tornades, i van servir de base per a la nova organització social i econòmica sorgida de dos dels fets històrics més importants de  l´època:  la Independència dels EEUU i la Revolució Francesa. Va ser precísament la magnitud  dels canvis socials i polítics que van introduir aquestos fets que s´han pres com a punt d´inici  de l´Edat Contemporània. La nova societat serà coneguda com a societat burgesa, regida per un sistema polític liberal i una organització econòmica capitalista. El sistema polític i econòmic que va nàixer de la crisi de la societat de l´Antic Règim continua hores d´ara vigent.

ACTIVITAT 1: SOCIETAT ESTAMENTL I CRISI DE L´ANTIC RÈGIM

 1. Explica les característiques fonamentals de l´Antic Règim.
 2. Per què el creixement demogràfic va estimular la producció?
 3. Per què a la monarquia li interessava afavorir el creixement econòmic?
 4. Explica per què el comerç colonial era desigual? Quin país dominava aquest comerç?
 5. Per quines raons diem que la noblesa era privilegiada?
 6. Quina era la principal peculiaritat de la burgesia entre els no privilegiats?
 7. Quina funció van tenir les corts o parlaments en les monarquies absolutes?
 8. Què diferència les monarquies absolutes de les parlamentàries

2- UN MÓN DE MONARQUES ABSOLUTS

 

3-LA CRÍTICA DE L´ANTIC RÈGIM: LA IL·LUSTRACIÓ

“Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración”.  Inmanuel Kant, Què és la Il·lustració? 1784.

Fitxa activitats part 1: Héroes de la Ilustración

ACTIVITATS 2: LA IL·LUSTRACIÓ

 1. Llig els textos Elogi de la burgesia de Voltaire (pàg. 9) i Els principis il·lustrats (pàg.11) i extrau-ne les idees principals.
 2. Quines novetats van aportar els il·lustrats al pensament econòmic i polític.
 3. Justifica la frase de Montesquieu: “És necessari que el poder reprimisca el poder”.
 4. Explica els següents conceptes:
 • Sobirania nacional
 • Contracte social
 • Divisió de poders
 • Poder legislatiu
 • Poder executiu
 • Poder judicial

4-LA CRISI DE L´ANTIC RÈGIM: CAP A LES REPÚBLIQUES I LES MONARQUIES PARLAMENTÀRIES

4.1 ANGLATERRA I LA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA

 1. Per quina raó es van produir la Revolució Anglesa?
 2. Què diferenciava el sistema polític anglés de les monarquies absolutes?
 3. Creus que el sistema polític anglés era igualitari i democràtic? Raona la resposta.
 4. En què consisteix el concepte de Despotisme Il·lustrat?

4.2 LA INDEPENDÈNCIA DELS EEUU

 1. Quines causes van motivar la independència dels EEUU?
 2. Quin paper van jugar les idees dels il·lustrats en la Independència?
 3. Explica les principals novetats que va introduir el nou sistema polític dels EEUU.
 4. Argumenta si el sistema polític dels EEUU pot considerar-se democràtic i igualitari. Justifica la teua resposta.

ACTIVITATS VIDEO:

 1. Amb quins arguments s´absté el representant de Nova York?
 2. Què creus que pretén transmetre el silenci que segueix a l´aprovació de la Declaració d´Independència?
 3. Quins principis inspiren la declaració d´Independència?
 4. Què nom rep el moviment filosòfic que defensa aquestos principis?
 5. On naix aquest corrent filosòfic?
 6. En la lectura pública de la Declaració d´Independència, amb quins arguments es justifica la separació de la monarquia britànica?
 7. Els que declaren la independència dels EEUU a qui representen? Quin principi està a la base d´aquesta representació?
 8. Com creus que reaccionaria la monarquia britànica? Investiga les conseqüències d´aquesta declaració.

4.3 LA REVOLUCIÓ FRANCESA

5-L´ABSOLUTISME BORBÒNIC A ESPANYA

5.1 LA GUERRA DE SUCCESIÓ (1701-1714)

 1. Explica les causes de la Guerra de Succesió (1701-1714)
 2. Quins canvis va introduir la monarquia borbònica amb la victòria en la guerra?
 3. Quines conseqüències va tenir la Guerra de Succesió per als territoris de la Corona d´Aragó?

En aquest enllaç trobareu un interessant documental sobre la Guerra de Succesió que vos servirà per donar resposta a les qüestions anteriors i per conéixer millor la història del poble valencià:

http://www.adarveproducciones.com/en/Video_documentaries_Historical_recreations_history_battle_war_military_conflict_Almansa.html

5.2 CENTRALISME BORBÒNIC  I LA FI DEL FORALISME

5.3 CANVIS ECONÒMICS I SOCIALS EN L´ESPANUA DEL XVIII

5.4 LES COLÒNIES AMERICANES: DEL SOTMETIMENT A LA REBELIÓ

FONTS HISTÒRIQUES

DOC. 1 DECRETOS DE NUEVA PLANTA

“Abolición de los Fueros de Valencia y Aragón”

“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente así al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, sí por mi como por los señores reyes mis predecesores, en esta monarquía se añade ahora la del derecho de conquista (…) y considerando también que uno de los principales tributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes (…) He juzgado por conveniente, sí por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente (…) todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y se ha tenido en ella y en sus tribunales sin diferencia alguna en nada; pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos, los castellanos, oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los aragoneses y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción (…)

Buen Retiro, a 29 de junio de 1707” 

ACTIVITATS:

 1. Què s´estableix en aquest decret?
 2. Identifica l´autor d´aquest document.
 3. Amb quin fet històric rellevant es pot associar aquest decret?
 4. Investiga per quina raó aquest decret no inclou  a Catalunya.

DOC 2. MEMORIAL DE AGRAVIOS

…siendo innumerables los empleados en las secretarías y otras oficinas de la Corte y de las regiones, siendo tantos los corregidores, poquísimos son los naturales de nuestros países. […] Ha faltado muy poco para la exclusión total de los naturales de la Corona de Aragón de las primeras dignidades eclesiásticas. […] En la distribución de cargos judiciales […] hay más de cien plazas en las Cancillerías y Audiencias […] de las cuales dos han sido obtenidas por aragoneses, otra por un valenciano. [..] En cambio los aragoneses, catalanes y valencianos han encontrado casi siempre cerradas las de Castilla.

ningún reino era más feliz que el otro y ninguno se sentía superior a los demás; los oriundos de uno no mandaban a los del otro: sólo el rey los mandaba a todos.

los procesos y las escrituras de los siglos pasados están redactados en la lengua del pueblo, que, al cabo de tiempo, los castellanos llegan a comprender medianamente, pero nunca la totalidad del vocabulario, y aún menos la fuerza de muchas palabras, de la inteligencia de las cuales depende la justa decisión de los pleitos.

«Hay otras leyes que obligan a que en Cataluña, Valencia y Mallorca sean obispos y clérigos de sus iglesias los que nacieron o se criaron en aquellos reinos. Porque en ellos se habla una lengua particular y aunque en las ciudades y villas principales muchos entienden y hablan la castellana, con todo los labradores ni saben hablar ni la entienden. En las Indias, cuyos natúrales, según se dice, no son capaces del ministerio eclesiástico los párrocos deben entender y hablar la lengua de sus feligreses. ¿ Y van a ser los labradores catalanes, valencianos y mallorquines de peor condición que los indios, habiéndose dado en aquellos reinos basta los curatos a los que no entienden su lengua? ¡Cuanto convendría que los obispos así en las Indias como en España, no teniendo el don de lenguas que tuvieron los apóstoles, hablaran la lengua de sus feligreses…! ¿ Y siendo los labradores los que con el sudor de su rostro principalmente mantienen los obispos y demás clérigos y por consiguiente los que más derecho tienen a ser instruidos, han de ser privados de la instrucción…?»

Fragments del Memorial de Greuges .Cortes españolas 1760.

ACTIVITATS

 1. Identifica les idees principals del text.
 2. Quina posició adopta l´autor?
 3. Amb quins arguments ho fa?
 4. Quins fets van donar lloc a aquestes demandes?
 5. Compara aquest document amb els Decrets de Nova Planta i explica quina relació mantenen.
 6. Contextualitza històricament el text.

 ALTRES RECURSOS

Presentació sobre l´Antic Règim i la Il·lustració. Ací trobareu les principals característiques econòmiques, socials i polítiques de l´Antic Règim així com les principals idees de la Il·lustració.

En el següent enllaç teniu la reflexió que en 1755 va fer Jean-Jacques Rousseau.

DISCURS SOBRE L´ORIGEN I ELS FONAMENTS DE LA DESIGUALTAT ENTRE ELS HOMES

LA INDEPENDÈNCIA DELS EEUU

ACTIVITATS 

Visualitza atentament aquest video sobre la independència dels EEUU i respon a les qüestions següents:

 1. Amb quins arguments s´absté el representant de Nova York?
 2. Què creus que pretén transmetre el silenci que segueix a l´aprovació de la Declaració d´Independència?
 3. Quins principis inspiren la declaració d´Independència?
 4. Què nom rep el moviment filosòfic que defensa aquestos principis?
 5. On naix aquest corrent filosòfic?
 6. En la lectura pública de la Declaració d´Independència, amb quins arguments es justifica la separació de la monarquia britànica?
 7. Els que declaren la independència dels EEUU a qui representen? Quin principi està a la base d´aquesta representació?
 8. Com creus que reaccionaria la monarquia britànica? Investiga les conseqüències d´aquesta declaració.

BREU HISTÒRIA DELS EEUU SEGONS MICHEL MOORE

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: