La Restauració (1875-1923)

ELS ORÍGENS DE LA RESTAURACIÓ

El Sexenni revolucionari o democràtic va suposar, després de la renúncia al tro del rei Amadeu de Saboia, un major protagonisme de forces polítiques que anaven més enllà de la disputa que durant el regnat d´Isabel II havien mantingut els liberals progressistes i moderats. En el periode isabelí aquestes dues forces havien mantingut l´enfrontament respecte dels següents aspectes:

 • Malgrat compartir la defensa del sufragi censitari, discrepaven en el nivell de renda que havien de tenir els electors. Els moderats defensaven un sufragi més restringit i elitista que els progresistes.
 • Els moderats defensaven una menor autonomia dels ajuntaments i una democratització més limitada. En canvi els progresistes eren partidaris de l´autonomia municipal i de l´elecció dels càrregs municipals per tal d´afavorir una major participació política en l´àmbit local.
 • Respecte dels drets polítics individuals els conservadors eren tradicionalment més reticents a l´extensió de drets que els progressistes.
 • Tipus de sobirania, compartida o nacional (els dos grups entenien per nació als propietaris, capaços de mantenir l´ordre social i el bon govern). Els moderats defensaven la sobirania compartida i els progresistes la sobirania nacional.
 • El poder de la monarquia en la funció legislativa i executiva: els progressistes pretenien limitar més les prerrogatives del monarca i defensaven la sobirania nacional. En canvi, els liberals moderats, que comptaven en la confiança de la reina, acceptaven es conformaven en una sobirania compartida.
 • Relacions Estat- Església: el moderats eren partidaris de mantenir el poder de l´Església, rao per la qual defensaven l´Estat confesional catòlic i la obligatorietat de culte. En canvi, els progressistes, més coherents amb el principi liberal de llibertat individual,  propugnaven la llibertat religiosa. Així mateix, pretenien limitar la capacitat d´influència política de l´Església, enemiga tradicional de les reformes liberals. En aquest sentit, cal recordar que l´Església formava part de l´estament privilegiat en l´Antic Règim, s´enfrontava a qualsevol explicació científica sobre l´origen del món i de l´espècie humana, i s´havia enfrontat a les desamortitzacions eclesiàstiques de Mendizábal nodrint els exércits carlistes.

Amb la Revolució Gloriosa de 1868 s´iniciava l´etapa coneguda amb el nom de Sexenni democràtic ja que, per primer cop, la Constitució de 1869 incorporava el sufragi universal masculí. Tanmateix, no va ser fins la proclamació de la I República en 1873 quan els nous projectes defensats per les forces republicanes, demòcrates i socialistes van fer aparició en l´escenari polític. Aquestes forces polítiques  introduiren les següents novetats:

 • Respecte del model polític: república front al model tradicional monàrquic.
 • Respecte de l´organització territorial de l´Estat: federalisme i descentralització front al model centralista i unitari.
 • Respecte de l´organització social: reivindicació de major igualtat social front l´ordre social liberal que era ferm defensor de la propietat privada. Aquest aspecte va ser reivindicat principalment per les noves forces derivades del moviment obrer, és a dir, del marxisme i de l´anarquisme. No obstant això, aquestes forces es veurien limitades per la debilitat de la industrialització a Espanya.

Aquestes noves idees i programes polítics que van irrompre durant el Sexenni revolucionari acabarien per aglutinar una oposició que, malgrat el seu caràcter heterogeni, compartia la por a la revolució social i a la desintegració territorial de l´Estat. Per tant, aquestos grups s´uniren en torn a dos eixos polítics fonamentals:

 • El model unitari i centralitzat d´Estat.
 • La defensa de l´ordre social tradicional, és a dir, una societat econòmicamente desigual basada en el caràcter sagrat de la propietat privada.

Així, en l´oposició al sistema polític del Sexenni podem trobar els següents sectors:

 • Els sectors més conservadors i tradicionals que integraven carlistes, nobles, grans terratinents, banquers i grans empresaris.
 • Els liberals que, malgrat ser partidaris de reformes polítiques i econòmiques, temien les exigències de major justícia social que protagonitzava un moviment obrer incipient alhora creixent.

El projecte republicà va ser vist per amplis sectors, sobre tot pels més adinerats i conservadors, com un perill per a la integritat territorial d´Espanya i com un sistema incapaç de garantir els seus interessos i la integritat de les seues propietats.

Front a la debilitat d´un sistema republicà que s´havia instaurat de forma inesperada i sense els suports polítics i socials necessaris per consolidar-se, s´obria pas el sistema polític dissenyat per Cánovas del Castillo.

La restauració borbònica comptaria des d´aquest moment amb la colaboració dels sectors econòmics més poderosos i de les forces polítiques disposades a conjurar els riscos que per a les èlits suposava la democratització, la reivindicació de la igualtat social i la revisió del model unitari i centralitzat de l´Estat. Això suposava, de fet, la impossibilitat de l´accés democràtic al poder de les forces que havien defensat aquestes idees durant el Sexenni.

A canvi, el sistema polític de la Restauració oferia un ample ventall de drets polítics i sols aparentment un funcionament democràtic.

TEXTOS SOBRE LA RESTAURACIÓ

Ací vos deixe un grapat de textos que em semblen molt interessants per conéixer des d´una perspectiva crítica la història d´Espanya.

textos-historics-restauracio-2

NACIONALISME I REGIONALISME

l´origen-del-nacionalisme-durant-la-restauracio

ACTIVITATS DE SÍNTESI:

Explica les causes de la Restauració borbònica.
Explica les característiques fonamentals del sistema polític de la Restauració.
El sistema polític de la Restauració era democràtic? Fonamenta la teua resposta.
Per què el govern de les ciutats majors de 30.000 habitants era decidit pel govern de l´Estat?
Compara les constitucions de 1869 i 1876 i cita les principals diferències.
Elabora un eix cronológic amb les principals etapes i fets destacables del periode.
Quins tipus de sufragi es van donar en aquest periode? En quin moment i quin partit va instaurar el sufragi universal masculí?
Quins eren els partits polítics que s´alternaven en el poder? Els seus programes polítics eren semblants o diferents? En què?
Elabora un esquema amb les forces polítiques de l´oposició, el seu programa polític i els seus líders.
Quines conseqüències va tenir per al sistema polític la marginació de les forces polítiques republicanes, nacionalistes, socialistes i anarquistes?
Quins factors debilitaven el republicanisme?
Per què es va debilitar el carlisme?
Quins factors van impulsar el desenvolupament del nacionalisme català i basc?
Què diferenciava al nacionalisme basc del fuerisme?
Sintetitza quina era la posició d´Espanya en el context internacional.
Explica com va canviar el paper de l´exércit durant la Restauració. Per què va deixar de ser una força de transformació política?
Sintetitza les principals reformes polítiques i legals del periode.
Explica la liquidació de l´Imperi colonial: causes i conseqüències.
Per què s´afirma (enllaç 2) que la societat espanyola de finals del S XIX era una societat dual?
Què és el Regeneracionisme? Quins factors el van promoure?

CONCEPTES:

Paz de Zanjón (1878)
Turnismo pacífic
Encasillado
Pucherazo
Caciquisme
Oligarquia
Pacte del Pardo
Proteccionisme
Nacionalisme
Regionalisme
Anarquisme
Socialisme
Regeneracionisme
Guerra de Cuba (1895-1898)
Grito de Baire (1895)
Paz de París (1898)
Voladura del Maine
Institución Libre de Enseñanza
Generació del 98

PERSONATGES HISTÒRICS:

Cánovas del Castillo
Práxedes Mateo Sagasta
Alfons XII
Carlos VII
María Cristina
Alfons XIII
Castelar
Pi i Margall
Ruiz Zorrilla
Giner de los Ríos
Prat de la Riba
Francesc Cambó
Sabino Arana
José Martí
Joaquín Costa

SELECCIÓ DE VíDEOS

EL PACTE DEL PARDO I L´ALTERNANÇA PACÍFICA

SÍNTESI DE LA RESTAURACIÓ: ETAPES, FORCES POLÍTIQUES, CONFLICTES…

 

EL DECLIU DE L´IMPERI ESPANYOL (FONT: VILAWEB)

INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA (ILE)

Los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza


1. El principio fundamental es educar a sus alumnos, que incluye la instrucción de todas las funciones y energías del cuerpo y del alma. Para ello es primordial el principio de la «reverencia máxima que al niño se debe». Ajena a todo particularismo religioso, filosófico y político, se propone sembrar en la juventud, con la más absoluta libertad, la más austera reserva en la elaboración de sus normas de vida y el respeto más religioso para cuantas sinceras convicciones consagra la historia.

2. Pretende despertar el interés de sus alumnos hacia una amplia cultura general, de múltiple orientación, cada época especialmente exige, para cimentar luego en ella, según les sea posible, una educación profesional de acuerdo con sus aptitudes y vocación, escogida más a conciencia de lo que es usual; tiende a prepararlos para ser en su día científicos, literatos, abogados, médicos, ingenieros, industriales…; pero sobre eso, y antes que todo eso, personas capaces de concebir un ideal, de gobernar con sustantividad su propia vida y de producirla mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades.

3. La coeducación es un principio esencial del régimen escolar. No existe fundamento para prohibir en la escuela que uno y otro sexo viven como en la familia y en la sociedad. Juzga la coeducación uno de los resortes fundamentales para la formación del carácter moral, así como de la pureza de costumbres, y el más poderoso para acabar con la actual inferioridad positiva de la mujer, que no empezará a desaparecer hasta que aquélla se eduque, en cuanto a la cultura general, no sólo como, sino con el hombre.

4.  Aspira a que sus alumnos puedan servirse pronto y ampliamente de los libros como fuente capital de cultura; pero no emplea los llamados «de texto», ni las «lecciones de memoria» al uso, por creer que todo ello contribuye a petrificar el espíritu ya mecanizar el trabajo de clase, donde la función del maestro ha de consistir en despertar y mantener vivo el interés del niño, excitando su pensamiento, sugiriendo cuestiones y nuevos puntos de vista, enseñando a razonar con rigor ya resumir con claridad y precisión los resultados. La clase no sirve para «dar y tomar lecciones», o sea para comprobar lo aprendido fuera de ella, sino para enseñar y aprender a trabajar, fomentando, que no pretendiendo vanamente suprimir, el ineludible esfuerzo personal, si ha de haber obra viva, y cultivándolo reflexivamente, a fin de mejorar el resultado.

5. La Institución considera indispensable para la eficacia de su obra la activa cooperación de las familias. Nada es tan nocivo para la educación del niño como el manifiesto o latente desacuerdo entre su familia y su escuela. Nada, por el contrario, tan favorable como el natural y recíproco influjo de una en otra.

6. La educación elemental y la secundaria no pueden separarse. Forman un proceso continuo que también debe extenderse a las universidades con los mismos métodos.

7. Las clases deben ser una conversación, familiar e informal entre maestros y alumnos, llevados por un espíritu de descubrimiento: métodos intuitivos, realidades en vez de abstracciones, objetos en vez de palabras, diálogo socrático, el aula debe ser un taller, el maestro un director, los alumnos una familia.

8. La disciplina no puede basarse en castigos, sino en la idea de la corrección y la reforma. Los juegos y otras actividades libres son lo que da la mejor oportunidad para observar las inclinaciones de los niños. La obediencia a la ley debe excluir todo predominio de la voluntad independiente o de un poder dictatorial.

9. Se propugna el principio de la pedagogía activa y en íntimo contacto con la vida, el método intuitivo, expresión acuñada por Pestalozzi y Frobel. Cuando se funda la Institución Libre de Enseñanza, la influencia teórica central viene de estos dos pedagogos y, aunque nunca se abandone del todo, el método intuitivo va modernizándose y enriqueciéndose al contacto cotidiano con las ideas de aquí y de allí hasta alcanzar unas dimensiones plenamente contemporáneas por obra del genio educador de Manuel Bartolomé Cossío.

10. Pone gran interés la institución en formar en la salud y la higiene, el decoro personal de hábitos y maneras; la amplitud, elevación y delicadeza del sentir; la depuración de los gustos estéticos; la tolerancia, la alegría, la serenidad, la conciencia del deber, la lealtad, la disposición  a vivir como se piensa. Utiliza el trabajo intelectual sobrio e intenso, el juego corporal al aire libre, la relación con la naturaleza y con el arte. Reniega del sistema corruptor de exámenes, de la emulación, de los premios y castigos, del espionaje hacia los alumnos.  VEURE FONT

DEL SEXENNI AL REGNAT D´ALFONS XIII 

Aquesta serie documental sobre la història d´Espanya vos donarà una visió més global de les transformacions que s´estaven produint a final del S.XIX.

 

FONTS PER A L´ESTUDI DE LA RESTAURACIÓ:

ENLLAÇ 1: LA RESTAURACIÓ (PROJECTE CLIO) En aquest enllaç trobareu un precisa i sintètica informació sobre la política durant el periode de la Restauració (1874-1923)
ENLLAÇ 2: LA RESTAURACIÓ (HISTORIASIGLO20) En aquesta pàgina hi ha informació útil sobre el sistema polític, l´oposició al sistema, la liquidació de l´imperi colonial i les seues conseqüències, societat i educació. ATENCIÓ!!! Ací trobareu una bona font d´informació per a l´estudi de la matèria, també en la resta de temes del curs.
ENLLAÇ 3: LA RESTAURACIÓ EN CÒMIC : Una forma novedosa d´estudiar la Història!

ANÀLISI DE LES CONSTITUCIONS DE 1869 I 1876

CONSTITUCIÓN 1869

Art. 2º. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.

Art. 3º. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.Toda detención se dejará sin efecto o elevará a prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente.

Art. 4º. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente. El auto por el cual se haya dictado el mandamiento, se ratificará o repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión.

Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y Concejales.

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español:

 • Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.
 • Del derecho de reunirse pacíficamente.
 • Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.
 • Y, por último, del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al Rey y a las Autoridades.

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.

El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación, sin previa licencia, salva la inspección de la Autoridad competente por razones de higiene y moralidad.

Art. 25. Todo extranjero podrá establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria, o dedicarse a cualquiera profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las Autoridades españolas.

Art. 27. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad.

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes.

Art. 33. La forma de gobierno de la Nación Española es la Monarquía.

Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.

El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 35. El Poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus Ministros.

Art. 36. Los Tribunales ejercen el poder judicial.

Art. 37. La gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes.

Art. 68. El Rey nombra y separa libremente sus Ministros.

Art. 69. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad de extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a

las leyes.

Art. 91. A los Tribunales corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales.

La justicia se administra en nombre del Rey.

Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes.

En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.

CONSTITUCIÓN DE 1876

Art. 11º. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.(…)

Art. 13º. Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. De reunirse pacíficamente. De asociarse para los fines de la vida humana. De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades. El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.

Art. 15. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.

Art. 18º. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 19º. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados.

Art. 21. Son Senadores por derecho propio:

Los hijos del Rey y del sucesor inmediato de la Corona, que hayan llegado a la mayoría de edad.

Los grandes de España que lo fueren por sí, que no sean súbditos de otra Potencia y acrediten tener la renta anual de 60.000 pesetas, procedente de bienes propios, inmuebles, o de derechos que gocen la misma consideración legal.

Los Capitanes generales del Ejército y el Almirante de la Armada.

El Patriarca de las Indias y los Arzobispos.

El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuentas del Reino, el del Consejo Supremo de la Guerra, el de la Armada, después de dos años de ejercicio.

Art. 22. Sólo podrán ser Senadores por nombramiento del Rey o por elección de las Corporaciones del Estado y mayores contribuyentes, los españoles que pertenezcan o hayan pertenecido a una de las siguientes clases:

Primero. Presidente del Senado o del Congreso de los Diputados.

Segundo. Diputados que hayan pertenecido a tres Congresos diferentes o que hayan ejercido la Diputación durante ocho legislaturas.

Tercero. Ministros de la Corona.

Cuarto. Obispos.

Quinto. Grandes de España.

Sexto. Tenientes generales del Ejército y Vicealmirantes de la Armada, después de dos años de su nombramiento.

Séptimo. Embajadores, después de dos años de servicio efectivo, y ministros plenipotenciarios después de cuatro.

Octavo. Consejeros de Estado, fiscal del mismo Cuerpo, y ministros y fiscales del Tribunal Supremo y del de Cuentas del Reino, consejeros del Supremo de la Guerra y de la Armada, y decano del Tribunal de las Ordenes Militares, después de dos años de ejercicio.

Noveno. Presidentes o directores de las Reales Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, y de Medicina.

Décimo. Académicos de número de las Corporaciones mencionadas, que ocupen la primera mitad de la escala de antigüedad en su Cuerpo; inspectores generales de primera clase de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, Minas y Montes; catedráticos de término de las Universidades, siempre que lleven cuatro años de antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro de ella.

Los comprendidos en las categorías anteriores deberán, además, disfrutar 7.500 pesetas de renta, procedente de bienes propios, o de sueldos de los empleos que no pueden perderse sino por causa legalmente probada o de jubilación, retiro o cesantía.

Art. 28º. Los Diputados se elegirán y podrán ser elegidos indefinidamente por el método que determine la ley. (…)

Art. 44. Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechara algún proyecto de ley, o le negare el Rey la sanción, no podrá volverse a proponer otro proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura.

Art. 45. Además de la potestad legislativa que ejercen las Cortes con el Rey, les pertenecen las facultades (…)

Art. 50º. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en el interior y a la seguridad del Estado en la exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.

Art. 51º. El Rey sanciona y promulga las leyes. (…)

Art. 75º. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios civiles y criminales (…) ”

Art. 76º. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Madrid, 30 de junio de 1876.

ACTIVITATS:

 1. Classificació del text: naturalesa, autoria i context.
 2. Descriu a partir dels articles seleccionats de la Constitució de 1876 les característiques del sistema polític de la Restauració.
 3. Averigua quina va ser la vigència de la Constitució de 1869 i 1876.
 4. Detalla les principals diferències entre la Constitució de 1876 amb la de 1869. Quina de les dues Constitucions era més conservadora? Per què?
 5. Averigua quines forces polítiques van donar suport a cadascuna d´ aquestes Constitucions.

LA GUERRA DE CUBA (1895-1898)

Són abundants els treballs sobre el paper que la premsa va desenvolupar en la guerra de Cuba. Vos presente un fragment del text que il·lustra a la perfecció el poder de la premsa en la manipulació de l´opinió pública. La Guerra de Cuba i, més concretament el fet històric de la voladura del Maine, va ser emprat per la premsa dels respectius països per incitar al conflicte bèl·lic.  Ací teniu el document complet:  http://www.cinehistoria.com/la_prensa_provoco_una_guerra.pdf i

En 1898, las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos atravesaban por su peor momento. Estados Unidos (potencia en auge) disputaba a España (potencia en caída libre) las últimas colonias que esta poseía: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Los periódicos americanos de la época se frotaban las manos, pues se respiraba cierto tufillo bélico y la guerra, ya se sabe, es algo que siempre vende.

page2image11192
page2image11464
Mandaron a las islas a sus mejores corresponsales con la orden de que contaran las atrocidades que allí cometían los españoles. El problema es que la situación en Cuba era casi normal y salvo algún “aburrido” enfrentamiento entre rebeldes y españoles no había gran cosa que contar. Incluso uno de los corresponsales, que además era dibujante, mandó un telegrama a su jefe que decía:page2image12568page2image12296

“Todo está en calma. No habrá guerra. Quiero volver” La respuesta de su jefe fue la siguiente:

“… Usted suministre las ilustraciones que yo suministraré la guerra.” 

ELS ANYS DE PLOM: MOVIMENT OBRER I REPRESSIÓ PATRONAL 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: